Basreflexkonstruktion / 1 x 12” / Flygsystem kompatibelt med SEQUENZA 5 W / 8 ohm / 23.6 kg / Drivs av K&F PLM+

Datablad